Top Menu

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

Jasná II 1340/4a
147 00 Praha 4
IČO: 28487044
DIČ: CZ28487044

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145158.
Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen „dodavatel“)

2. Objednávka zboží a ČČupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Seznam zboží na stránkách www.vahoshop.cz a sdílených stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží.
Zboží může zákazník objednat telefonicky, e-mailem nebo přes objednávkový formulář v e-shopu. Dostupnost zboží je vždy uvedena u jednotlivých položek.
Při objednání v e-shopu zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží označené „skladem“ je zpravidla expedováno nejpozději následující pracovní den po objednání (v případě objednání na dobírku) nebo připsání peněz na náš účet (platba předem).
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvede při objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

Ceník dopravného
Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím přepravní služby České pošty.
Cena dopravného je 149 Kč

Při objednávce v celkové hodnotě nad 500 Kč je poštovné zdarma.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.
a) dobírkou při doručení
b) bankovním převodem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o zakoupení a návod k použití výrobku.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku budeme řešit možnosti nápravy ke spokojenosti zákazníka buď přiměřenou slevou nebo bude dodán výrobek nový. Pokud je zásilka zaslána na dobírku a jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat.

Podepsáním dokladu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte samotné zboží.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práva z vady

Reklamace

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, vady vzniklé nesprávným skladováním a nesprávným používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Pozor! Případné opotřebení nebo oděrky na povrchu materiálu použitého k výrobě jsou součástí výrobku (výrobky se šijí z recyklovaných materiálů), nemohou být považovány za důvod k reklamaci. Tímto však není dotčeno právo zákazníka na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodů.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.vahoshop.cz či sdílených obchodech, může se osobně obrátit přímo na dodavatele. V zájmu rychlého zahájení reklamace doporučujeme připravit doklady o zakoupení, záruční list (je-li součástí) a popis závady výrobku. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.
Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Pro více informací nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 272 657 494 nebo e-mailem na info@vahoshop.cz.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, prosíme o jeho zaslání na adresu:
GAT CZ, s. r. o., Jasná II 1340/4a, 147 00 Praha 4
Žádáme spotřebitele, aby spolu s vraceným zbožím zaslali pokud možno doklad o zakoupení a uvedli skutečnost, že se jedná o vrácení zboží do 14ti dnů. Tyto informace přispějí k urychlení vyřízení a spokojenosti spotřebitele.
Pro více informací nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 272 657 494 nebo e-mailem na info@vahoshop.cz.

Zásilky ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi veškerá přijatá plnění. Dodavatel bude zákazníka o odstoupení od smlouvy informovat telefonicky nebo e-mailem.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí převodem na účet kupujícího již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další straně.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „registrace zákazníka“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na info@vahoshop.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vahoshop.cz.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.